ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A(z) Schön Éva dokumentuma
hatályban: 2023. december 27-tól/től visszavonásig
Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét átlássa és az ezzel
kapcsolatban biztosított jogai világosan érthetőek legyenek számára.
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:
1. Személyes adat: személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható
élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy
azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.
2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
3. Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha
őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
4. Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
5. Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
6. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel,
akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak.
7. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel
vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.
8. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
9. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatkezelő
Adatkezelő neve: Schön Éva
Adatkezelő elérhetősége: 2800 Tatabánya, Mártírok út 94. 2/2
Adatkezlő telefonszáma: +36 70 506 6908
Adatkezelő e-mail címe: eva.schon@atalakulom.hu
Adatkezelő postacíme: 2800 Tatabánya, Mártírok út 94. 2/2.
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kötelezett.
Az adatkezelés
megnevezése és célja
Az adatkezelés
jogalapja
A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama
Kapcsolatfelvétellel
összefüggő adatkezelés: Az
Érintett beazonosítása,
kapcsolatfelvétel az
Érintettel
Az Érintett
hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont.
Az Érintett neve, Érintett email címe, érintett
telefonszáma, Érintett címe,
Érintett közösségi média
profilja (a kapcsolatfelvétel
és kapcsolattartás módjától
függően)
A kapcsolat időtartamáig.
Megrendelésekkel
kapcsolatos adatkezelés: A
Megrendelő/Vevő
beazonosítása, a
megrendelt termék
kiszállítása, megrendelt
szolgáltatás elvégzése,
kapcsolattartás a
Megrendelővel / Vevővel.
Szerződéses
kötelezettség
teljesítése GDPR 6.
cikk (1) bek. b)
pont.t.
Az adásvétel
lebonyolításához, illetve a
szolgáltatás
igénybevételéhez
szükséges adatok,
jellemzően Megrendelő
/Vevő neve,
Megrendelő/Vevő e-mail
címe, Megrendelő/Vevő
telefonszáma, Megrendelő /
Vevő közösségi média
profilja Megrendelő/Vevő
szállítási címe, amennyiben
a termék kiszállítását kéri
(ország, megye,
irányítószám, település,
utca, házszám, épület,
emelet, ajtó)
A megrendeléssel létrejött
szerződés megkötésétől
számított 5 év, /Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény („Ptk.”) 6.22. §
(1)/, tekintettel arra, hogy a
polgári jogi követelések 5 év
alatt évülnek el.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2
Számlázási tevékenység:
Számla szabályszerű
kiállítása, számviteli
bizonylatok megőrzése
Jogi kötelezettség
teljesítése GDPR 6.
cikk (1) bek. c)pont.
Számlázási név, számlázási
cím, nem magánszemély
érintett esetén adószám, emailcím (e-számla esetén,
vagy ha a számlát e-mailben
küldik), vételár, a teljesítés
napja
A számviteli bizonylat
kiállítását követő 8 évig /a
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény (Számv. tv.)166. § (6)
bekezdés figyelemmel az Sztv.
169. § (1) bekezdésére/
Szállítással kapcsolatos
adatkezelés: A Vevő részére
a megrendelt termék
átadása
Szerződéses
kötelezettség
teljesítése GDPR 6.
cikk (1) bek. b)
pont.
Szállítási név, szállítási cím,
amennyiben a címzett által
igényelt szállítási módhoz
szükséges: e-mail cím,
telefonszám
A megrendelés elküldésével
létrejött szerződés
megkötésétől számított 5 év,
/a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”) 6.22. § (1)/, tekintettel
arra, hogy a polgári jogi
követelések 5 év alatt évülnek
el.
A Vevővel történő
kapcsolattartás:
Adásvétellel kapcsolatos
tájékoztatás és a jövőben
elérhető ajánlatokról szóló
tájékoztatás
Jogos érdek GDPR
6. cikk (1) bek. f)
pont.
Vevő kapcsolattartás céljára
megadott adatai
A Vevővel kötött szerződés
fennállásáig vagy az általános
marketing üzenetek,
promóciós ajánlatok, kuponok,
rendezvénymeghívók
küldésének az érintett általi
megtiltásáig, azaz a GDPR 21.
cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási
jog gyakorlásáig. (Amelyik
korábbi.)
A Megrendelővel/Vevővel
történő kapcsolattartás:
Adásvétellel kapcsolatos
tájékoztatás és a jövőben
elérhető ajánlatokról szóló
tájékoztatás
Jogos érdek GDPR
6. cikk (1) bek. f)
pont.
Megrendelő/Vevő
kapcsolattartás céljára
megadott adatai
A Megrendelővel/Vevővel
kötött szerződés fennállásáig
vagy az általános marketing
üzenetek, promóciós
ajánlatok, kuponok,
rendezvénymeghívók
küldésének az érintett általi
megtiltásáig, azaz a GDPR 21.
cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási
jog gyakorlásáig. (Amelyik
korábbi.)
Regisztráció a weboldalon:
A regisztrációval a
regisztráló nyomon
követheti, visszakeresheti a
weboldalon végzett
tevékenységeit.
Érintett
hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont.
Regisztráló regisztráció
során megadott adatai
Érintett törlési kérelméig
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 3
Hírlevél küldése:
Tartalommarketing,
promóciós ajánlatok
kuponok,
rendezvénymeghívókküldése
Érintett
hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont.
Feliratkozó neve, e-mailcíme Érintett törlési kérelméig
Nyereményjátékon történő
részvétel
A márka népszerűsítése,
nyertes előnyhöz juttatása,
nyeremény kézbesítése.
Érintett
hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont. (Az
érintett a
hozzájárulását
bármikor, feltétel
nélkül
visszavonhatja.)
Nyereményjáték
szabályzatban rögzített
adatok. (Jellemzően név, email cím, közösségi média
nyilvános profil. Nyeremény
kézbesítése estén postázási
adatok.)
Nyereményjáték
szabályzatban rögzített
időpontig. (Jellemzően a
nyereményjáték végéig,
nyeremény kézbesítésének
időpontjáig.)
Közösségépítés közösségi
média felületeken
Érintett
hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont. (Az
érintett a
hozzájárulását
bármikor, feltétel
nélkül
visszavonhatja.)
Érintett nyilvános
profiladatai
Érintett leiratkozásáig
Workshopok rendezésével
kapcsolatos adatkezelés.
Résztvevő érintettek
adatainak kezelése.
Érintett
hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont.
(Érintett a
hozzájárulását
bármikor, feltétel
nélkül
visszavonhatja.)
Érintett neve (Kiskorú
érintett adatainak
kezeléséhez a törvényes
képviselő hozzájárulása
szükséges), Érintett emailcíme, Érintett
telefonszáma
Érintett törlési kérelméig
Fénykép-, Videó- és
Hangfelvételek készítésével
kapcsolatos adatkezelés: a
szolgáltatás bemutatása a
nyilvánosság számára, a
szolgáltatás népszerűsítése.
Érintett
hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont.
(Érintett a
hozzájárulását
bármikor, feltétel
nélkül
visszavonhatja.)
Érintett képmása, hangja. Érintett törlési kérelméig
*A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény rendelkezései alapján az Országos Statisztikai Adatfelvételi
Programba jelentendő anonim adatok.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 4
I. CÍMZETTEK (TOVÁBBI ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK)
Adatkezelő egyes feladatok ellátása érdekében külső Adatfeldolgozókat (Címzetteket) vesz igénybe.
TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS (A weboldal működésének biztosítása, a weboldal használata közben keletkezett
adatok tárolása)
Adatfeldolgozó: Webnode AG ill. RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ
ZRT. (székhely: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich Switzerland ill. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., e-mail cím:
info@webnode.com)
Adatfeldolgozó igénybe vételére a weboldal elérhetővé tételéhez, megfelelő működtetése érdekében van szükség.
Az adatfeldolgozó az adatok tárolását végzi. Az adattárolás helye az adatfeldolgozó szervere.
FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL (A vételár kiegyenlítésénél)
Adatfeldolgozó: OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., telefonszám: ++36-1/20/30/70-
3666666, e-mail cím: adatvédelem@otpbank.hu)
Adatfeldolgozó igénybevételére azért kerül sor, mert átutalás esetén a fizetendő összeget adatkezelő
adatfeldolgozónál vezetett bankszámlaszámára utalva kell megfizetni.
Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: 1. bankszámla tulajdonos neve 2. bankszámlaszám 3. számlavezető
bank adatai
SZÁMLÁZÁSI SZOLGÁLTATÁS (Számla szabályszerű kiállítása)
Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) (székhely:
Elérhetőség:1031 Budapest, Záhony utca 7., e-mail cím: dpo@kboss.hu)
Adatfeldolgozó igénybevételére a számla szabályszerű kiállításának és NAV felé történő továbbításának érdekében
kerül sor. Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: számlázási név, lakcím/székhely, adószám, e-mail-cím
(amennyiben az a számlán szerepel)
E-MAILEK FOGADÁSA, KÜLDÉSE
Adatfeldolgozó: az adatkezelő tárhelyszolgáltatója
HÍRLEVELEK KÜLDÉSE
Adatfeldolgozó: MailerLite Limited (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland)
KÖZÖSSÉGI OLDALAKON VALÓ MEGJELENÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Adatfeldolgozó: Facebook Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA )
Adatfeldolgozó: YouTube (székhely: 901 Cherry Avenue San Bruno, California, United States, postacím: 901 Cherry
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 5
Avenue San Bruno, California, United States, webhely: https://www.youtube.com/)
Az Adatfeldolgozó igénybe vételére az adatközlő nyilvános profiljához, – így a nyilvánosan megadott nevéhez és
egyéb adataihoz – nyilvánosan tett kommentjéhez, megosztásaihoz és egy egyéb reakcióihoz való hozzáférés,
továbbá a közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés érdekében kerül sor. A közösségi oldalon keresztül
történő üzenetküldés során adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen, eseti jelleggel megadott személyes
adathoz is közölhet.
IDŐPONTFOGLALÓ RENDSZER
Adatfeldolgozó: Minup Informatikai Kkt.2021 (1074 Budapest, Csengery utca 24. 3. em. 28. ADÓSZÁM: 27399664-1-
42 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 03 025979)
Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg:
név, e-mail
HÍRLEVÉL, E-MAIL, ÉRTÉKESÍTÉS
Adatfeldolgozó: MailerLite (548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States)
Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg:
név, e-mail, születési dátum, cím
KVÍZ JÁTÉK
Adatfeldolgozó: Interact The Quiz Collective, Inc. (1625 Broadway, Oakland, CA 94612, Egyesült Államok)
Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg:
e-mail, keresztnév
II. ADATTOVÁBBÍTÁS MEGVALÓSULÁSA HARMADIK ORSZÁGBA:
A harmadik országba tartozó adatfeldolgozó(k) cégek szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti
megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján
felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli,
harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az
oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való
megfelelést.
III. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFLIALKOTÁS
az oldalon nem történik.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 6
IV. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:
Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre
vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos
intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes
adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos
védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal védi.
V. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza
(különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Érintett az adatairól bármikor
tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,
egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb
rendelkezéseket.
Az Adatkezelő különösen az alábbiakra hívja fel az Érintett figyelmét:
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az
Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 7
1.) TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG:
Amennyiben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, az Adatkezelő köteles Érintettnek
tájékoztatást nyújtani – az Érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az
adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés
esetén aaz Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól
és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá,
amennyiben nem Érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok
kategóriáiról, amennyiben Érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Az Adatkezelő ezt a
tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Érintett rendelkezésre bocsátásával adja meg.
2.) HOZZÁFÉRÉSI JOG:
Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az
érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az
érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát),
továbbá az adatok nem Érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Érintett kérése
esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére
bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű
mértékű díjat számíthat fel. Ha Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben
használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Érintett másként kéri. A másolat
igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.
3.) HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
4.) TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG:
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő
köteles törölni az Érintett kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból
a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Érintett az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen
kezelték; avagy Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a
személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell. A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok
kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a
törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; d) jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5.) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG:
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 8
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival
szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés Érintett által kért korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő
Érintettet előzetesen tájékoztatja.
6.) TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az
Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
VI. PANASZTÉTELI JOG:
Érintett jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál
(Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági
jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11, levelezési cím: 1374 Budapest,
Pf. 603. Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: http://naih.hu/)
VII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:
Adatkezelő egyebekben tájékoztatja az érintetteket, hogy a honlapon cookie-kat, más néven sütiket használ. A sütik
olyan file-ok, amelyek információt tárolnak az érintett webes böngészőjében. A süti a webszerver és a felhasználó
böngészője közötti információcsere eszköze. A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők
könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapnak. A sütik
kényelmesebbé teszik a böngészést. A sütik segítségével a weboldalak üzemeltetői anonim statisztikákat is
készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. A legtöbb süti nem tartalmaz személyes információkat, segítségével
nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek. A honlapok az
alábbi fajtájú sütiket használhatják: Ideiglenes sütik, melyek addig maradnak az érintett eszközén, amíg el nem
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 9
hagyja weboldalt. Állandó sütik, melyek az érintett webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy
egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Érintett nem törli.
Harmadik féltől származó sütik, melyeket harmadik fél helyez el az érintettnél. (pl. Google Analitycs). Ezek abban
az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által
nyújtott szolgáltatásokat.
A sütik az alábbiak szerint is csoportosíthatók:
a) Elengedhetetlen munkamenet sütik: Használatuk elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a
weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan
jelenhetnek meg.
b.) Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik: Ezek segítenek abban, hogy Adatkezelő megkülönböztethesse a
weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a honlapon. Nem gyűjtenek
érintettet azonosítani képes információkat, hiszen az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.
c.) Funkcionális sütik: E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen
eszközzel nyitotta meg érintett a honlapot, vagy az általa korábban megadott, és tárolni kért adatait. Ezek a sütik
nem követik nyomon az érintett más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban
lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket érintett megosztott.
d.) Célzott vagy reklám sütik: Ezek segítségével a honlap az érintett érdeklődési körének leginkább megfelelő
információt tud nyújtani. Ehhez az érintett kifejezett belegyezése szükséges, hiszen ezek a sütik részletes
információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Jelen honlap az IP címet, a látogatás időpontját, a látogatott
oldalt, a látogató országát, a böngésző verziószámát és az operációs rendszer típusát rögzíti analitikai és
biztonsági okokból kifolyólag. Erre a jogos érdekek érvényesítése, megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás
érdekében, illetve analitikai okokból van szükség.
Adatkezelő a sütiket az Eker tv., az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően használja.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 10
Azon honlapoknak, – így az Adatkezelő által üzemeltetett weblapnak – melyek az Európai Unión belül működnek, a
sütik használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a
felhasználók hozzájárulását kell kérniük. A sütiket a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A
böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani,
valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak,
amikor sütit küld az eszközre.
Fontos hangsúlyozni azonban, hogy e fájlok letiltása vagy korlátozása ronthatja a böngészési élményt, valamint
hiba jelentkezhet a weboldal funkcionalitásában is. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy
„Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállítások érdekében
Adatkezelő kéri, hogy érintett használja keresője “Segítség” vagy „Súgó” menüjét, illetve kattintson az alábbi,
esetében releváns linkre:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-managecookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-yourprivacy/cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito
A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google
Analytics úgynevezett cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik
Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. Az anonim Google Analitika sütik kikapcsolásához
egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a
honlap az Érintettre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további
információkat az alábbi linkeken talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://policies.google.com/technologies?hl=hu
A honlap Facebook Pixelt használ, mely a Meta Platforms Inc. elemző szolgáltatása a Facebook hirdetések
konverziókövetésére. A Facebook Pixel nyomon követi azokat a konverziókat, amelyeket a Facebook, az Instagram
és a Közönséghálózat hirdetéseihez lehet hozzárendelni. Összegyűjtött személyes adatok: Sütik és használati
adatok.
IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:
Az adatkezelési tájékoztató elkészítésénél az alábbi jogszabályokat vettük különös tekintettel figyelembe:
Az Európai Parlement és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényt („Infotv.)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
(Grtv.)
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 11
a számvitelről 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)
A tájékoztató összeállításánál figyelembe vettük továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásait.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 12
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 13
TANÚSÍTVÁNY
mely igazolja, hogy a
Schön Éva
www.atalakulom.hu ; www.evaschon.hu
jelen igazolás kiállításától számított egy éven át jogosult a
Paragrapher “Joggal bízhatsz benne!” védjegyét használni, ezzel
garantálva ügyfeleinek a jogszerűséget az adatkezelési tájékoztató és
az Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában.
Nőtincs, 2023. december 27.
1703687198_prgrphr83

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK
A(z) Schön Éva dokumentuma
hatályban: 2023. december 27-tól/től visszavonásig
I. IMPRESSZUM
A vállalkozás adatai
Név: Schön Éva
Székhely: 2800 Tatabánya, Mártírok út 94. 2/2
Nyilvántartásba vételi szám: 42009085
Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Adószám: 51375399-1-31
Az egyéni vállalkozó jelen jogviszonyban kisadózó vállalkozóként jár el.
Ügyfélfogadás
Telefonszám: +36 70 506 6908
Mikor hívható:
- Hétfő: 09:00 - 18:00
- Kedd: 09:00 - 18:00
- Szerda: 09:00 - 18:00
- Csütörtök: 09:00 - 18:00
- Péntek: 09:00 - 18:00
Postacím: 2800 Tatabánya, Mártírok út 94. 2/2
E-mail cím: eva.schon@atalakulom.hu
Személyes ügyfélfogadás: nincs
Egyéb csatornán: Messenger chat, Messenger videochat, Zoom, Google Meet
Tárhelyszolgáltató
Név: Webnode AG ill. RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.
Rövid név: Webnode ill. Rackforest Zrt
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1
Székhely: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich Switzerland ill. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.
E-mail cím: info@webnode.com
II. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy.tv.)
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Eker.tv.)
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: Szjt.)
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)
45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
(továbbiakban: 45/2014-es Korm. rend.)
Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint
a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (továbbiakban: EU rend.)
151/2003. (IX. 22.) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló (továbbiakban:
151/2003-as Korm.rend.)
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (továbbiakban: NGM rend.)
A fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és
digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.)
Korm.rendelet (a továbbiakban: 373/2021-es Korm.rend.)
A fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és
digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.)
Korm.rendelet (a továbbiakban: 373/2021-es Korm.rend.)
III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Adásvételi szerződés: Az adásvételi szerződés alapján az Eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a
vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A Fgy.tv. fogalommeghatározása szerint – az Fgy.tv.
rendelkezései vonatkozásában – a Ptk. szerinti adásvételi szerződés fogalommeghatározásán túl adásvételi
szerződésnek tekintendő minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.
Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.
Eladó: Olyan személy, aki a dolog tulajdonjogának átruházására köteles.
Felek: Eladó / Szolgáltató és Vevő / Megrendelő együttesen.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes
személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje.
A békéltető testületi eljárásban fogyasztó – a fentieken túlmenően – az önálló foglalkozásán és gazdasági
tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy,
társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz
vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Forgalmazó: Az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza.
Gyártó: A terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója
vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés
alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tüntetni fel; vagy a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett;
ilyen képviselő hiányában az importáló.
Honlap: olyan eszköz, amely távollévők közötti kommunikációt, a távollévők közötti szerződés megkötését
lehetővé teszi.
Jótállás:
1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a
jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.
Megrendelő: Olyan személy, aki a díj megfizetésére és a szolgáltatás igénybe vételére köteles.
Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak
közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást,
és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy
szolgáltatást.
Szerződés: Eladó / Szolgáltató és Vevő / Megrendelő között jelen Honlap és elektronikus levelezés
igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében
végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény
létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a
vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti
vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.
Szolgáltató: szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében –
szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 3
címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a
telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy
szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy
kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt
lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Termék: jelen Honlap kínálatában szerepeltett, Eladó által forgalomba hozott, értékesítésre szánt minden birtokba
vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Vevő: Olyan személy, aki a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
Digitális szolgáltatás:
1. a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre,
kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
2. b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött
vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót.
Digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez
vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat.
Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat.
Digitális szolgáltatás:
1. a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre,
kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy
2. b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött
vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót.
Digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez
vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat.
Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat.
IV. ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA
A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett –
a jelen ÁSZF, valamint a felületen található, ott közzétett egyéb tájékoztatások határozzák meg.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4
Az ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a
teljesítési határidőket, a vásárlási, megrendelési, fizetési, szállítási feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint
az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Vevő / Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
A honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül történő megrendeléssel, vásárlással Vevő / Megrendelő
elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel
jár.
Az ÁSZF maradéktalanul a Vevő / Megrendelő és az Eladó / Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.
V. A SZERZŐDÉS NYELVE
Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a(z) magyar nyelv.
VI. A SZERZŐDÉS IKTATÁSA
Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem kerülnek iktatásra.
Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések utólag nem válnak hozzáférhetővé.
VII. A SZERZŐDÉS ALAKISÁGA
A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.
VIII. MAGATARTÁSI KÓDEX
A Vállalkozás magatartási kódexnek nem veti magát alá.
IX. DÍJAK/ÁRAK
Az árak / díjak forintban értendők.
Eladó / Szolgáltató jellemzően egyedi, a Vevő / Megrendelő igényeire szabott ajánlatot készít.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 5
Az árak kiszámítása az alábbi számítási mód alapján történik: Szolgáltatások esetén: előzetes konzultáció keretén
belül, a kiindulási pontot figyelembe véve és az igény felmérése után tudok árat/díjat mondani! Az összeg
Forintban értendő! Termékek esetén: az árak Forintban vannak feltüntetve!
Amennyiben a felületen az árak / díjak esetlegesen mégis feltüntetésre kerülnek, Eladó / Szolgáltató a fogyasztói
forgalomban fizetendő árakat / díjakat adja meg.
Az ár- illetve díjváltoztatás jogát Eladó / Szolgáltató fenntartja.
X. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A Fogyasztó az árukkal vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken
terjesztheti elő:
Postacím: 2800 Tatabánya, Mártírok út 94. 2/2
Telefonszám: +36 70 506 6908
E-mail cím: eva.schon@atalakulom.hu
A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással kapcsolatos panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve
a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve
értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.
Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és
annak másolati példányát – személyesen közölt szóbeli panasz esetén – helyben a fogyasztónak átadni.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
jegyzőkönyvet a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó
előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg meg kell küldeni.
A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás
köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
Szóbeli panasz esetén egyebekben a Vállalkozás az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.
Az írásbeli panaszt a Vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem
rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni
annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.
A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a Fogyasztó neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 6
a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb
bizonyítékok jegyzéke,
a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz
azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
panasz egyedi azonosítószáma.
A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és
azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával –
annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak
arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető
testületi eljárást.
Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem
rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás
Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint
illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.
A Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a
szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének vizsgálatára.
A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor kiterjed az alábbiakra:
Ellenőrzi az Fgytv.-ben a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a
fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával,
valamint a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló –
kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt
rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
Ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását,
és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően
nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén.
Ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult
ellenőrzi:
az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként
kötelezően megállapított árára,
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 7
a fogyasztói panaszok intézésére,
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
a fogyasztók tájékoztatására
vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
Ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett
általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és
tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és
indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.
A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalok
fogyasztóvédelmi főosztályai látják el, amelyek elérhetőségei az alábbi linken ismerhetők meg:
http://kormanyhivatal.hu
Bírósági eljárás
Ügyfél – ideértve a Fogyasztót és a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelet is – jogosult a jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. rendelkezései szerint, a Pp. által
meghatározott eljárási rend alapján.
Békéltető testületi eljárás
A békéltető testületi eljárás előfeltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a Vállalkozással közvetlenül rendezni a
vitás ügyet.
Amennyiben a Vállalkozás a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.
Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében
megjelölt békéltető testület az illetékes.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a
Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony
és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Vállalkozás
kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A Vállalkozás felhívja a figyelmet arra, hogy Fogyasztó a
békéltető testületi eljárásban nem csupán természetes személy lehet (lásd: fogalom meghatározások)
A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat,
távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára
lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 8
A kérelemnek tartalmaznia kell
a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett Vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett Vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás
ügy rendezését
a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte,
közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem
előterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a Fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó
bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek
hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a Vállalkozásnak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési
kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség.
Amennyiben a Vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.
A békéltető testület az iratokat a Fogyasztónak postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó
rendelkezések szerint kézbesíti. A Fogyasztót megilleti az elektronikus kapcsolattartás választásának joga.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ az alábbi linken érhető el:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154 +36-20/283-3422
Fax: +36-72/507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. / Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228
Telefonszám: +36-76/501-525; +36-70/938-4765
Fax: +36-76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: +36-66/324-976
Fax: +36-66/324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:+36-46/501-091;+36-46/501-871
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36-1/488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36-62/554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: +36-22/510-310
Fax: +36-22/510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: +36-96/520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. / ügyintézés helye: 3025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: +36-52/500-710 +36-52/500-745
Fax: +36-52/500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fsz. /postacím: 3300 Eger, Pf. 440
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 10
Telefonszám: +36-36/416-660/105
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Telefonszám: +36-20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36-34/513-010
Fax: +36-34/316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: www.kembekeltetes.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.
Telefonszám: +36-32/520-860
Fax: +36-32/520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu www.bekeltetes-nograd-hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszám: +36-1/792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: +36-82/501-000, +36-82/501-026
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: www.skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42/420-180
Fax: +36-42/420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: +36-74/411-661 +36-30/664-2130
Fax: +36-74/411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.
Telefonszám: +36-94/312-356 +36-94/506-645
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 11
E-mail: bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220
Telefonszám: +36-88/814-121; +36-88/814-111
Fax: +36-88/412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: +36-92/550-513
Fax: +36-92/550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok,
valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk
vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.
Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem, a segítségével panaszát
elküldheti egy jóváhagyott vitarendezési testületnek.
A vitarendezési testület egy pártatlan szervezet vagy magánszemély, aki a fogyasztók és a kereskedők közötti viták
rendezésében nyújt segítséget. Ezt a folyamatot nevezzük alternatív vitarendezési eljárásnak, amely általában
gyorsabb és olcsóbb, mint a bírósági pereskedés.
Az OVR platformon kizárólag a nemzeti kormányok által különböző minőségi szempontok – igazságosság,
átláthatóság, hatékonyság és elérhetőség – alapján jóváhagyott vitarendezési testületeket lehet igénybe venni.
Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető elő:
Online vitarendezési platform
A platform használatának feltétele, hogy a Vevő / Megrendelő és a Kereskedő – jelen esetben az Eladó /
Szolgáltató – lakhelye, illetve székhelye az Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben legyen.
Panasz akkor tehető, ha:
A Vevő / Megrendelő valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él.
Az Eladó / Szolgáltató – székhelye valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy
Liechtensteinben van.
A Vevő / Megrendelő panasza olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos, melyet online vásárolt.
Ismeri az Eladó / Szolgáltató e-mail-címét.
Már kapcsolatba lépett az Eladóval / Szolgáltatóval a panasza miatt.
Első alkalommal próbálja bíróságon kívül rendezni jogvitáját az Eladóval / Szolgáltatóval.
Az Eladó / Szolgáltató ebben az ügyben nem perelte be korábban.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 12
Miután az Eladó / Szolgáltató beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz
kezelésére, a Feleknek 30 napon belül megállapodásra kell jutniuk arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogják
felkérni a panasz kivizsgálására.
A panasza a közösen kiválasztott vitarendezési testület elé kerül.
A platform értesítést küld a Vevőnek / Megrendelőnek, ha a vitarendezési testület kezelni tudja az ügyét és
eredményre jut.
Ha a vitarendezési testület nem tudja kezelni a panaszt, arról indoklással együtt szintén értesítést kap.
XI. SZERZŐI JOGOK
A felületen lévő tartalom – a Ptk. és a Szjt. erejénél fogva – szerzői jogi védelem alatt áll, azt a jogtulajdonos
engedélye nélkül másolni vagy változatlan formában felhasználni jogellenes.
Bármilyen anyagot átvenni, felhasználni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak jelen weboldalra való
hivatkozással, a forrás feltüntetésével lehet.
A jogtulajdonos: Schön Éva
E-mail cím: eva.schon@atalakulom.hu
Postai út: 2800 Tatabánya, Mártírok út 94. 2/2.
A jogosulatlan felhasználást a jog komoly szankciókkal sújtja.
Jogosulatlan felhasználás vagy másolás esetére kötbér kerül kitűzésre. A kötbér mértéke másolt oldalanként és
naptári naponként 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint Ft, amely a jogosulatlan felhasználó részére kiszámlázásra
kerül. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja a kötbér megállapítását.
A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítás készül a jogsértő költségére.
A közjegyzői tartalomtanúsítás közokirat.
XII. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI
VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 13
XIII. AZ ÁRUK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ
TÁJÉKOZTATÁS
Az áruk lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél, illetve szolgáltatásoknál szereplő leírásokban kerül sor
tájékoztatás nyújtására.
Az adatok tájékoztató jellegűek.
A képek illusztrációk
A felületen csak a készleten lévő áruk kerülnek feltüntetésre.
XIV. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A
MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT
A megrendelés folyamata során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőség van a megadott
adatok módosítására.
A böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így a következő oldalra lépés esetén is
javíthatók az adatok.
A megrendelés elküldését követően az I. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén van lehetőség jelzéssel élni.
Kiemelendő, hogy Vevő / Megrendelő felelőssége az, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek
bevitelre.
A megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra, a teljesítésre, a termék szállítására.
Vevő / Megrendelő megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó / Szolgáltató jogosult a hibás adatbeviteléből,
a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre / Megrendelőre hárítani. A pontatlan
adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.
A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége az ajánlat kézbesítésének hiányát
eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
XV. ELJÁRÁS HIBÁS ÁR / DÍJ ESETÉN
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 14
A megrendelések egyedi jellegére tekintettel jellemzően egyedi árajánlat készül, annak feltüntetésére a felületen
nem kerül sor. Amennyiben mégis feltüntetésre kerülne…
Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár/díj szerepel a honlapon.
A kereskedelmi gyakorlat megítélése során egy olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen
tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az
adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Így egy átlagfogyasztó
számára nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy ha például adott árunál 0 Ft-os vagy 1 Ft-os eladási ár / díj szerepel, az
hibás. Hasonlóan nyilvánvaló az ár-, illetve díjfeltüntetés hibás jellege a kedvezménnyel csökkentett, de a
kedvezményt tévesen feltüntető ár / díj. (Pl.: az eredeti ár: 1000 Ft, a kedvezmény mértéke: 50 %, ám fizetendő
árként 100 Ft szerepel.)
Hibás ár/díj esetén a megrendelést – vagyis a Vevő / Megrendelő ajánlatát – a hibás áron / díjon nem áll Eladó /
Szolgáltató módjában elfogadni, és nem köteles a terméket / szolgáltatást hibás áron / díjon értékesíteni.
Hibás áron / díjon történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés Vevő / Megrendelő és Eladó / Szolgáltató
között.
Hibás áron / díjon történő Vevő / Megrendelő általi ajánlattétel – megrendelés – esetén az Eladó / Szolgáltató
felhívja a Vevő / Megrendelő figyelmét a helyes árra / díjra, és felajánlhatja a helyes áron / díjon történő
szerződéskötést.
Vevő / Megrendelő a hibás ár / díj helyett az Eladó / Szolgáltató által közölt helyes áron / díjon nem köteles
ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.
XVI. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA
A https://evaschon.hu/bolt/ menüpont(ok)ra kattintva érhetők el az egyes árukra vonatkozó alábbi információk:
megnevezés, az árura vonatkozó legfontosabb adatok, jellemzők, paraméterek, ár
Kosárba helyezés
Az áru kiválasztása után a "ADD TO CART/KOSÁRBA TESZEM" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú –
árut a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. A kosárba helyezés nem
minősül ajánlattételnek.
Célszerű akkor is a kosárba a helyezni az árut, ha Vevő/Megrendelő nem biztos abban, hogy az adott árut meg
kívánja vásárolni. Ezzel számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az általa
kiválasztott áruk, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani.
A Kosár tartalma a képernyő jobb felső sarokban található lévő, Kosár feliratra kattintva érhető el.
A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Megrendelés elküldése" gomb megnyomásáig – szabadon
módosítható, a kosárból tetszés szerinti az áruk eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabbak helyezhetőek,
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 15
illetve a kívánt áruszám megváltoztatható.
Kosár megtekintése
A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető.
Itt lehetőség van a kiválasztott árukat eltávolítani a kosárból, illetve azok darabszámát megváltoztatni. A
módosítást a "Kosár frissítése" gombra kattintva hagyhatja jóvá.
Ezt követően a rendszer megjeleníti a megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett
áruk árát.
Amennyiben további termékeket kíván a kosárba helyezni, a bal felső sarokban lévő nyílra kattintva visszatérhet az
előző oldalra és tovább válogathat.
Amennyiben nem kíván további árukat kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a "Tovább a pénztárhoz" gomb
lenyomásával folytathatja a megrendelés folyamatát.
Vásárlói adatok megadása
Magánszemély Vevőnek / Megrendelőnek az alábbi adatokat kell megadnia: Számlázási név, Számlázási cím, Email cím, Telefonszám
Vevő / Megrendelő jelezheti, ha vállalkozásként kíván vásárolni. Ebben az esetben közölnie kell az adószámát is.
A vásárlói adatok megadása a(z) megnevezésű dobozban történik.
Az ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat: Banki átutalás, Készpénzzel a helyszínen
Az alábbi fizetési módok választása plusz költséggel jár: Banki átutalás
Ennek összege:
A banki átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: OTP Bank, Kedvezményezett neve: Schön Éva,
Kedvezményezett számlaszáma: 11773401-70545948.
Vevő/Megrendelő az alábbi szállítási módok közül választhat:
Eladó fenntartja a jogot, hogy a szállítás foganatosítása érdekében más szolgáltatót vegyen igénybe. Eladó vállalja,
hogy az esetlegesen eltérő feltételekről Vevő részére tájékoztatást nyújt.
Vevő/Megrendelő a(z) alatt jelezheti, ha a számlázási címtől eltérő címre kéri a szállítást. Ebben az esetben
közölnie kell a szállítási címen elérhető személy nevét és pontos címét.
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Vevőnek/Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van arra, hogy felvegye a kapcsolatot az
Eladóval/Szolgáltatóval.
Eladó/Szogáltató legkésőbb a megrendelést követő 48 órán belül e-mail útján felveszi a kapcsolatot a
Vevővel/Megrendelővel, amelyhez csatolja – pdf formátumban – jelen ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatót, és
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 16
felhívja a figyelmet arra, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után. Ennek elmaradása esetén
megszűnik az ajánlati kötöttség.
A szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre.
A termék megvásárlásának/szolgáltatás igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató
Vevő/Megrendelő általi kifejezett elfogadása.
XVII. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
Az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 2 naptári nap. A határidő
tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérés minden esetben jelzésre kerül.
XVIII. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONOSI KIKÖTÉS
Előfordulhat, hogy a felületen szereplő egyes termékek gyártása / szolgáltatások nyújtása időközben megszűnik.
Erre tekintettel a Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy
teljes egészben.
Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel / Megrendelővel való egyeztetést követően kerülhet sor. A termék
vételárának / szolgáltatás díjának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg 2 munkanapon
belül.
XIX. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL
Fogyasztónak – a Ptk. szerint – csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.
A Fogyasztót a 45/2014-es Korm. rendelet alapján megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az
elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1. aa) a terméknek
2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára
szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14
napos határidőn belül gyakorolhatja.
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14
napon belül gyakorolhatja.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 17
A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a
szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az
ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítést megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó e
jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletben biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy
a honlapról is elérhető – jelen ÁSZF végén található – nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A
határidő 14 nap.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
Az Eladó / Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus
adathordozón visszaigazolni.
Az Eladó / Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén
Az Eladó / Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége
Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó / Szolgáltató legkésőbb
az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként
megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.
Az Eladó / Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelő elállás esetén az Eladó / Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró
összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.
A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó / Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is
alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő
késedelem miatt az Eladót / Szolgáltatót felelősség nem terheli.
Az Eladó / Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a
terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 18
A Fogyasztó kötelezettségei elállás esetén
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Eladó / Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi
esetekben:
1. 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,
ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a
fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti;
2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésre állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;
4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
termékkel;
7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés
megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított
harmincadik napot követően kerül sor;
8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi
fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében; az előfizetéses szerződések kivételével;
11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló
szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötötték
ki;
13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszít
az elállás jogát.
Eladó / Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján a szolgáltatás egészének teljesítését követően a
Fogyasztó elállási jogával nem élhet akkor sem, ha a szolgáltatás, illetve a termék megrendelése és a szolgáltatás
igénybevétele, illetve a termék hozzáférhetővé válása között kevesebb, mint 14 nap telt el.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 19
Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket
haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak /
Szolgáltatónak vagy az Eladó / Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.
A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét.
A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
XX. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ – KELLÉKSZAVATOSSÁG,
TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
Hibás teljesítés
Szolgáltató (Eladó) – mint Kötelezett – hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
– meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie
kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés
szerinti jellemzőkkel;
– alkalmasnak kell lennie a Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a
szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a Vállalkozás elfogadott;
– rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az
üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és
– biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
– alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki
szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
– rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb
jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a
biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Vállalkozás,
annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira
vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
– rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a
csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és
– meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy
próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20
A Vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy
1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Vállalkozás végezte el, vagy a
Vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
2. b) az üzembe helyezést a Fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a
Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.
Mentesülés a hibás teljesítés alól
Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a Jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Hibás teljesítés miatti vélelem
A Ptk szerint a Fogyasztó és Vállalkozás – Eladó – közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell,
hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt,
kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
A 373/2021-es Korm.rend ezzel szemben az alábbiakat mondja ki:
Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert
hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba
jellegével összeegyeztethetetlen.
Kellékszavatosság
Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért
kellékszavatossággal tartozik.
Kellékszavatossági igények
A Jogosult – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
1. Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen,
vagy ha az – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget
eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell
elvégezni.
2. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát – ide nem értve a következő bekezdésben
részletezett eseteket – a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy a
szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog
tulajdonságaira és a Jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a
jogosult érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléséhez
fűződő érdeke megszűnt.
Fontos kiemelni, hogy a Fogyasztó és Vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére irányuló –
szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga
nem javíthatja ki, illetve mással nem javíthatja ki azt.
Kellékszavatossági igények érvényesítése
A Fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Vállalkozás rendelkezésére kell
bocsátania.
A Vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 21
az aránytalan többletköltséget eredményezne a Vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a
szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.
A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
1. a) a Vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben
nem teljesítette az előírt feltételeket (nem biztosította saját költségére a kicserélt áru visszavételét, olyan
árut kellett volna eltávolítani, amit a hiba felismerése előtt üzembe helyeztek, és annak eltávolítását, illetve a
csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését saját költségére nem végezte el) vagy megtagadta
az áru szerződésszerűvé tételét;
2. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Vállalkozás megkísérelte az áru
szerződésszerűvé tételét;
3. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali
megszüntetését teszi indokolttá; vagy
4. d) a Vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a
Vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja
az árut szerződésszerűvé tenni.
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű
teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok
tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az
adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb
áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek
megfelelő árukat tartsa meg.
Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk
egy része tekintetében szünteti meg, úgy
1. a) a Fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a Vállalkozásnak az érintett árut; és
2. b) a Vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában
teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Jelentéktelen hiba:
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Vállalkozást terheli
annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
Áttérés másik kellékszavatossági jogra:
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 22
A Jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét köteles a kötelezettnek
megfizetni. Jogosult nem köteles az áttérés költségét a kötelezettnek megfizetni, ha az áttérésre a kötelezett adott
okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Vételár visszatartása:
A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy
egészben visszatartani mindaddig, amíg a Vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a
hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
Határidők:
Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell
számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Vállalkozással.
A hiba közlése
A Jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Kötelezettel közölni.
Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát
késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a Jogosult felelős.
A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Vállalkozásnak címzett, a
megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
A kellékszavatossági igény elévülése
A Jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától
számított két év alatt évül el.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Jogosult a dolgot
rendeltetésszerűen nem tudja használni.
A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.
Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
Költségviselés
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kötelezettet terhelik.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 23
A Vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés
olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba
felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség
magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését
vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
Ha a dolog meghibásodásában a Jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a
szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Jogosult köteles viselni,
ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kötelezett e tekintetben tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett.
Kicserélés vagy elállás esetén a Jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a
rendeltetésszerű használat következménye.
A hiba közlése
A Jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Kötelezettel közölni.
Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát
késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
A kellékszavatossági igény elévülése
A Jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Termékszavatosság
Termékszavatossági igény
Vállalkozás által Fogyasztónak eladott ingó dolog – termék – hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, – a
termék előállítójától vagy forgalmazójától – hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő
határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a
gyártóval szemben.
Hibás teljesítés
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Mentesülés a termékszavatossági kötelezettség alól
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
1. a)a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 24
2. b)a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt
felismerhető; vagy
3. c)a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó
kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
A hiba közlése
A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől
számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A termékszavatossági igény elévülése
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E
határidő eltelte jogvesztéssel jár.
Kötelező jótállás
Jótállási igény
Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a
jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás
teljesítésért.
Ingó dolgok (termékek) esetében aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a
szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek
szerint felel a hibás teljesítésért.
Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a Fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint a kapcsolódó
reklámok szerinti feltételek, akkor a jótállásra kötelezett a kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó
feltételek szerint felel a hibás teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a
jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.
A jótállás a Jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.
A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást
vállaló Kötelezettel szemben.
Jótállási igény érvényesítése
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult
felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 25
A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a Vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül
is érvényesítheti.
Ha a Fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja
érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a Vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.
A javítószolgálat köteles igazolható módon a Vállalkozást értesíteni a termék kijavítását követő öt munkanapon
belül a javítás elvégzéséről.
A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a Vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül:
1. a) ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem
javítható;
2. b) ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható
idejéről;
3. c) ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.
A javítószolgálatnak kijavításra az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni:
1. a) a Fogyasztó nevét és címét,
2. b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
3. c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
4. d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.
A javítószolgálatnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a javítószolgálat a Fogyasztót
tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes
hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem
szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a
Vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat
gondoskodik.
Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás
részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a
Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs
lehetőség, a Vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését
igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán –
feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét
meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Fogyasztó nem igényli a vételár
arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Vállalkozás költségére kijavítani vagy
mással kijavíttatni, a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk
kicserélésére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 26
megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy
nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig
nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a
harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére
nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését
igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán –
feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a
Fogyasztó részére visszatéríteni.
Három munkanapon belüli csereigény
Ha a Fogyasztó jótállásra kötelezett, tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan
többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.
Jótállásra kötelezett termékek
1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált
hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép,
vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel
működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler,
szivattyú;
2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú
sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő,
ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos
rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini
tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill,
gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen
kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép,
sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10
000 Ft eladási ár felett;
7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó,
mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos
roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós
lakókocsi, utánfutó;
9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány,
babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő,
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 27
bébiőrző;
12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni
használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék;
műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió,
autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CDfelvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni
hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, notebook, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera
és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó,
pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló,
laminálógép;
19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő,
filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen
hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási
ár felett.
30. nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó
31. árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású
redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny
32. kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett
33. garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett
34. zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett
35. napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett
36. játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett
37. külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.
Eladó felhívja a figyelmet, hogy jótállásra kötelezett terméket jelenleg nem kínál értékesítésre.
Jótállási jegy
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 28
A Vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A Vállalkozás a jótállási jegyet elektronikusan – elektronikus aláírással ellátva – is átadhatja a Fogyasztó részére
legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon.
Ha a Vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem
letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a Fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási
jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A
Vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy
üzembehelyezését követő napon köteles.
A jótállásból eredő jogok – főszabály szerint – jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a
fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló
törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.
A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru
teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatot egyértelmű, jól érthető szövegezéssel kell megfogalmazni. A
jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:
1. a) az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a
jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem
érinti;
2. b) a jótállásra kötelezett nevét és címét;
3. c) a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
4. d) azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
5. e) a jótállás feltételeit.
A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Mentesülés a jótállási kötelezettség alól
Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállási igény elévülése
A jótállás időtartama:
1. a)10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
2. b)100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
3. c)250 000 forint eladási ár felett három év.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a
Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 29
határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Egyéb rendelkezések
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
Közös szabályok
A szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania.
Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére
és a panasz intézésének módjára.
A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az
általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.
A Vállalkozás a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni,
amelyben rögzíti:
– a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a
rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
– a Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
– a szerződés Vállalkozás általi teljesítésének időpontját
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
– a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt
jog elutasításának indokát.
A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Vállalkozás a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem
tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez
fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
A Vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Vállalkozás a Fogyasztót – annak
előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 30
– tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.
Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot
elismervény ellenében kell átvenni, amely a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is
teljesíthető.
Az átvételi elismervénynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
1. a) a Fogyasztó nevét és címét,
2. b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
3. c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
4. d) azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.
Ha a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének megítéléséhez szakvélemény beszerzése szükséges, a
szakvéleménynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
megrendelő neve és címe
üzlet neve és címe
vizsgálat tárgya
vizsgálati díj összege
vizsgálati díj fizetésére kötelezett
termék beérkezésének időpontja
vásárlás időpontja
minőségi kifogás bejelentésének időpontja
fogyasztó kifogása
vizsgálati módszerek
vizsgálat megállapításai indoklással ellátva
tájékoztatás
egyebek
Gyártó által biztosított jótállás
Ha a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a
Fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru
hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A
gyártó a Fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban, illetve a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.
Szerződéses (önkéntes) jótállás
Az Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve olyan feltételeket,
amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak.
Ezt követően – tehát az 1 éves, 2 éves, illetve 3 éves időtartam eltelte után – azonban az önkéntes jótállás feltételei
szabadon állapíthatóak meg, de a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így
különösen a kellékszavatosságon alapuló – jogainak fennállását.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 31
Összegzés
Jog Meddig érvényesíthető a
fogyasztó által?
Mi az alapja? Milyen igények
érvényesíthetők?
Gyártó által biztosított –
szerződéses – jótállás
A jótállási feltételekben
foglaltak szerint, amíg a
Gyártó erre lehetőséget ad.
A Gyártó és a vásárló
közötti szerződés (a
feltételeket a Gyártó
határozza meg.)
A szerződésben foglaltaktól
függ, jellemzően kijavítást
vagy kicserélést.
Forgalmazó által
biztosított –
szerződéses – jótállás
A jótállási feltételekben
foglaltak szerint, amíg a
Forgalmazó erre lehetőséget
ad.
A Forgalmazó és a
Vevő közötti
szerződés (A
feltételeket a
forgalmazó határozza
meg.)
A szerződésben foglaltaktól
függ, jellemzően kijavítást
vagy kicserélést.
Kötelező jótállás A vásárlástól számított egy,
kettő, illetve három éven belül.
Ptk., 151/2003-as
Korm.rendelet
Első körben kijavítást, vagy
kicserélést, második körben
árleszállítást, a kötelezett
költségére javítást vagy
javíttatást, vagy elállást.
Termékszavatosság A termék első magyarországi
fogalomba hozatalától
számított két éven belül,
közvetlenül a Gyártóval, vagy
magyarországi
Forgalmazójával szemben.
Ptk. Csak kicserélést, vagy
kijavítást.
Kellékszavatosság A vásárlástól számított két
éven belül az terméket
értékesítő Forgalmazóval
szemben.
Ptk. Első körben kijavítást, vagy
kicserélést, második körben
árleszállítást, a kötelezett
költségére javítást vagy
javíttatást, vagy elállást.
DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA, DIGITÁLIS
TARTALMAK SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS
RÉSZLETSZABÁLYOK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 32
Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
A személyes adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.
A Vállalkozás egyebekben tájékoztatás ad arról, hogy
A weboldalt működteti: 1. RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., 5. emelet Adószám: 32056842-2-41 2. Webnode AG Badenerstrasse 47, 8004
Zurich Switzerland Regisztrációs azonosító CH-170.3.036.124-0 Hírlevél szolgáltató neve: MailerLite 548 Market St,
PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States Időpontfoglaló szolgáltató rendszer: Minup Informatikai
Kkt.2021 1074 Budapest, Csengery utca 24. 3. em. 28. ADÓSZÁM: 27399664-1-42 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 03
025979
A felületen keresztül digitális szolgáltatás nyújtása, digitális tartalom szolgáltatása történik, amelyre az alábbi
speciális részletszabályok vonatkoznak:
A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
– meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie
kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés
szerinti jellemzőkkel;
– alkalmasnak kell lennie a Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a
szerződés megkötésekor a Vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a Vállalkozás elfogadott;
– rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az
üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és
– biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
– alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki
szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
– rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb
jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a
biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Vállalkozás,
annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira
vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
– rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a
csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és
– meg kell felelnie a Vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy
próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.
A Vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy
1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Vállalkozás végezte el, vagy a
Vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 33
2. b) az üzembe helyezést a Fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a
Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.
Kellékszavatosság
Fontos kiemelni, hogy a Fogyasztó és Vállalkozás közötti digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális
szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a
hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással nem javíthatja ki azt.
Szerződésszerű teljesítés
A Vállalkozás a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a Fogyasztónak szolgáltatja, illetve nyújtja.
A felek eltérő megállapodásának hiányában a Vállalkozás a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem
nélkül szolgáltatja a Fogyasztónak a digitális tartalmat vagy nyújtja a digitális szolgáltatást, a szerződéskötéskor
rendelkezésre álló legfrissebb verzióban.
A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha
1. a) a digitális tartalom vagy – az ahhoz való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas –
bármely megoldás a Fogyasztóhoz, illetve a Fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális
eszközre került; vagy
2. b) a digitális szolgáltatás hozzáférhetővé vált a Fogyasztó számára, illetve hozzáférhetővé vált a Fogyasztó
által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszköz részére.
Digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása esetén a Vállalkozásnak biztosítania kell, hogy
a Fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a
biztonsági frissítéseket is –, amelyek a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének
fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat.
A Vállalkozás a frissítés elérhetővé tételét
1. a) a digitális tartalom szolgáltatásának vagy digitális szolgáltatás nyújtásának a szerződés szerinti
időtartama alatt biztosítja, ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos
szolgáltatásról rendelkezik; vagy
2. b) a Fogyasztó által észszerűen elvárható ideig biztosítja, figyelembe véve a digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás típusát, célját, a szerződéskötés körülményeit és a szerződés rendelkezéseit, valamint az
érintett felek irányadó szokásait és gyakorlatait, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi
szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik.
Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása, illetve a digitális szolgáltatás nyújtása meghatározott
időtartamon keresztül folyamatosan történik, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében a
teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
Ha a Fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a
Vállalkozás nem felel a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából
fakad, feltéve, hogy
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 34
1. a) a Vállalkozás tájékoztatta a Fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés Fogyasztó általi
elmulasztásának következményeiről; és
2. b) a frissítés Fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés Fogyasztó általi helytelen telepítése
nem a Vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról,
hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér a fenti követelményektől,
és a szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
Hibás teljesítés
A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a
Fogyasztó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy
1. a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Vállalkozás végezte el, vagy az integrálást a
Vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték; vagy
2. b) a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a Fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen
integrálást a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.
Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, a
Vállalkozás azért a hibáért felel – ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és
biztonsági frissítéseket is –, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a
teljesítés időpontjában fennáll.
Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő
folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Vállalkozás felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással
kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik
felismerhetővé.
A Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás
nyújtására a fentiekkel összhangban került sor.
Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, ellenkező
bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba
már a teljesítés időpontjában fennállt.
Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő
folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti
időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában
szerződésszerű volt.
Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha bizonyítja, hogy a Fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális
tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően
világos és közérthető módon tájékoztatta a Fogyasztót.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 35
A Fogyasztó köteles együttműködni a Vállalkozással annak érdekében, hogy a Vállalkozás – a műszaki
szempontból rendelkezésére álló és a Fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök
alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Fogyasztó digitális környezete.
Ha a Fogyasztó nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, miután a Vállalkozás e kötelezettségről a
szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy
1. a) a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy
2. b) a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés
szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.
Kellékszavatossági igények
A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést
megszüntetni, ha
1. a) a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne;
2. b) a Vállalkozás – miszerint a Fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális
tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel köteles a teljesítést a hiba Fogyasztó
általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni – kötelezettségének
nem tett eleget;
3. c) ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Vállalkozás megkísérelte az áru
szerződésszerűvé tételét;
4. d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését
teszi indokolttá; vagy
5. e) a Vállalkozás nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló,
hogy a Vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem
fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.
A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Vállalkozás – a Fogyasztó
számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és
céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba Fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül
térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.
A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a
digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Vállalkozás megválaszthatja a digitális tartalom vagy a
digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű
teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.
Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az
ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás
nem volt szerződésszerű.
Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Vállalkozást terheli annak
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 36
bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
Ha a Vállalkozás digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, a
Fogyasztó pedig kizárólag személyes adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a Vállalkozás
részére, a Fogyasztó jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult a szerződést megszüntetni, azonban az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheti.
A Fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Vállalkozásnak címzett, a
megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
Ha a Vállalkozás kötelezettségének – amely az indokolatlan késedelem nélküli, legfrissebb verzióban történő
szolgáltatást jelenti – nem tesz eleget, a Fogyasztó köteles a Vállalkozást felhívni a teljesítésre. Ha a Fogyasztó
felhívása ellenére a Vállalkozás a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által
elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Fogyasztó megszüntetheti a szerződést.
A Fogyasztó a Vállalkozás teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha
1. a) a Vállalkozás a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a
körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a
digitális szolgáltatást; vagy
2. b) a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Fogyasztó
számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Vállalkozás ezt elmulasztja.
A Vállalkozás kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén
A szerződés megszüntetése esetén a Vállalkozás köteles visszatéríteni a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként
megfizetett teljes összeget.
Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az
időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell
visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a fogyasztó által előre
megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő
időtartamára járt volna.
Ha a Fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a
Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon
belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét.
A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező
módon téríti vissza.
A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de
a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.
A Fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat térítésmentesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan
használt és számítástechnikai úton beolvasható adatformátumban lehívni.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 37
A szerződés megszüntetése esetén a Vállalkozás megakadályozhatja, hogy a Fogyasztó tovább használja a
digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen – az előző szakaszban foglaltak sérelme nélkül – a
digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a Fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a
Fogyasztó felhasználói fiókját. A fiók letiltása nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy saját személyes adatának
minősülő tartalomról másolatot kérjen a Vállalkozástól, amelynek erre észszerű időn belül lehetőséget kell
biztosítania a Fogyasztó részére.
A Fogyasztó kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén
A szerződés megszüntetése esetén a Fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás
használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik személy számára.
Ha a digitális tartalom szolgáltatása fizikai adathordozón történt, a Fogyasztó a Vállalkozásnak a megszüntetésről
való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül közölt kérésére, a Vállalkozás költségére köteles a fizikai
adathordozót késedelem nélkül visszaszolgáltatni.
A Fogyasztó a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a szerződés megszüntetését megelőző
időszakra vonatkozó használatáért a szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles fizetni.
A digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás módosítása
Ha a szerződés arról rendelkezik, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására
vagy hozzáférhetővé tételére a szerződésben meghatározott időtartam alatt kerül sor, a Vállalkozás akkor
módosíthatja a digitális tartalmat vagy szolgáltatást a szerződésszerű teljesítés e rendelet szerinti követelményeit
meghaladóan, ha
1. a) ez a szerződés megfelelő indokot is megjelölő rendelkezésén alapul;
2. b) a módosítással kapcsolatban a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli;
3. c) a Fogyasztót világos és közérthető módon tájékoztatták a módosításról; és
4. d) a következő szakaszban meghatározott esetben a módosítást megelőzően a Vállalkozás észszerű
időben, tartós adathordozón tájékoztatja a Fogyasztót a módosítás jellemzőiről és idejéről, a megszüntetési
jog gyakorlásának lehetőségéről, valamint arról, ha a Fogyasztónak lehetősége van a módosítás mellőzését
kérni.
A Fogyasztó jogosult ezen tájékoztatás kézhezvételétől vagy a szerződés módosításától számított harminc napon
belül a szerződést díjmentesen megszüntetni, ha a szerződés megváltozott feltételekkel történő teljesítése
hátrányosan érinti a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférését, illetve annak
használatát, kivéve, ha a módosítás hátrányos hatása csekély mértékű.
A fentiek nem alkalmazhatók, ha a Vállalkozás biztosítja a Fogyasztó számára, hogy többletköltség nélkül
megtartsa a módosítás nélküli digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást, feltéve, hogy a teljesítés a módosítás
nélkül is szerződésszerű marad.
XXI. ÉRVÉNYESSÉG
Jelen ÁSZF 2023. december 27-án/én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Eladó / Szolgáltató fenntartja a
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 38
jogot arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Eladó / Szolgáltató az esetleges módosításokról
Megrendelők számára tájékoztatást nyújt.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 39
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 40
Nyilatkozat-minta elálláshoz
Címzett: Schön Éva (postacím: 2800 Tatabánya, Mártírok út 94. 2/2, e-mail: eva.schon@atalakulom.hu)
Alulírott………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére
/ szolgáltatás/ok megrendelésére irányuló szerződés tekintetében:
…………………………………………………………………………………………………….
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….
A fogyasztó neve, címe: …………………………………………………………………………………………………………..
A vételárat / a szolgáltatás előre kifizetett díját az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben
töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszautalásra):
……………………………………………………………………………………………………….
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
…………………………………………………………………………………
Kelt:………………………………….
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 41
TANÚSÍTVÁNY
mely igazolja, hogy a
Schön Éva
www.atalakulom.hu ; www.evaschon.hu
jelen igazolás kiállításától számított egy éven át jogosult a
Paragrapher “Joggal bízhatsz benne!” védjegyét használni, ezzel
garantálva ügyfeleinek a jogszerűséget az adatkezelési tájékoztató és
az Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában.
Nőtincs, 2023. december 27.
1703687186_prgrphr83